'
23.5 C
Aigio
Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
spot_img

Όλα τα έργα της νέας χρονιάς στο Αίγιο και τις κοινότητες

ΠΏΣ Η ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΉ ΠΡΌΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΤΆΞΕΩΝ ΈΓΙΝΕ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΘΕΤΙΚΉ ΨΗΦΟ ΣΤΟ Δ.Σ 
Το aigiovoice.gr παρουσιάζει όλα τα εγκεκριμένα έργα του 2022 όπως ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από πολιτική συμφωνία απλής και όχι ενισχυμένης πλειοψηφίας. Τα έργα που πέρασαν για τη νέα χρονιά είναι η ίδια εναλλακτική πρόταση που κατέθεσαν πέρυσι τρεις δημοτικές παρατάξεις της αντιπολίτευσης και σύμφωνα με την δημοτική σύμβουλο και επικεφαλής παράταξης Βάσω Ψυχράμη η πρότασή που εγκρίθηκε τελικά δεν παρουσιάζει καμία διαφορά σε σύγκριση με την εναλλακτική πρόταση που κατατέθηκε πέρυσι τέτοια εποχή Για του λόγου το αληθές, η κα. Ψυχράμη έδωσε στη δημοσιότητα και τις δύο προτάσεις ώστε να γίνουν συγκρίσεις  αλλά κυρίως για να εξηγήσουν οι παρατάξεις Γούτου και Παπακωνσταντινόπουλου  τους λόγους που απουσίαζαν από το Συμβούλιο. Συνεχίζω την αυτόνομη πορεία μου, δήλωσε στο   aigiovoice.gr η κα. Ψυχράμη απαντώντας σε αιτιάσεις περί συμμαχίας με τον Καλογερόπουλο και ανταποδοτικών χειρισμών μετά την μείωση δημοτικών τελών στην Παναιγιάλεια Ένωση Συνεταιρισμών. Αναλυτικά οι προτάσεις που κατατέθηκαν

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Των δημοτικών παρατάξεων

 Αιγιάλεια Αύριο, Ποιοτική Αιγιάλεια, Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία Της Αιγιάλειας

Για το Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Αιγιαλείας έτους 2021

ΠΡΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι,

Έχοντας υπόψη τα κάτωθι:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 175 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19-07-2018) «Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι».
  2. Την παρ.4 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ.πρωτ.οικ.46735/23-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΙ546ΜΤΛ6-Υ13) απόφασης Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.3170/τ.Β/01-08-2020), σύμφωνα με την οποία «Για την κατάρτιση του σχεδίου του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή απαιτείται κατ’ ελάχιστον η ύπαρξη τεχνικού προγράμματος, το περιεχόμενο του οποίου προσδιορίζεται με γνώμονα τη δυνατότητα χρηματοδότησής του και ψηφίζεται εντός της προθεσμίας ψήφισης του προϋπολογισμού».
  3. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 208 του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ.114/τ.Α/08-06-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.1 του άρθρου 8 του Ν.4623/2019 (Φ.Ε.Κ.134/τ.Α/09-08-2019), σύμφωνα με την οποία: «Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου»,
  4. Το γεγονός ότι η ΣΑΤΑ του 2020 περιεκόπη από την Οικονομική επιτροπή του Δήμου κατά το ποσό των 251.035,44€,  για κάλυψη άλλων δαπανών (παρότι ο Δήμος Αιγιαλείας έλαβε από το Υπουργείο  Εσωτερικών 2.000.000€ για ληξιπρόθεσμες οφειλές  και  περίπου 1000.000 € για την αντιμετώπιση του covid 19,) κάνοντας  χρήση της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του νόμου 4674/20 , είναι  δε γεγονός,  το οποίο  συντελέστηκε, δυστυχώς,  κατόπιν πολιτικής επιλογής της δημοτικής αρχής  και το οποίο ευκρινώς αποτυπώνεται στα σύνολα των στηλών του Τεχνικού Προγράμματος , όμως τα χρήματα αυτά (από την ΣΑΤΑ του 2020) θα έπρεπε να επιστραφούν στους δημότες  με την κατασκευή έργων οδοποιίας και μικρών τεχνικών έργων κατά  το τρέχον έτος, έργα, τα οποία είναι ΑΠΟΛΎΤΩΣ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ και θα βελτίωναν την, εν πολλοίς υποβαθμισμένη, καθημερινότητα της ζωής των δημοτών και των επισκεπτών του Δήμου, αλλά αντί να αξιοποιηθούν για την κατασκευή δρόμων και μικρών τεχνικών έργων ιδίως σε τοπικές κοινότητες που τα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, διετέθησαν ήδη για άλλους σκοπούς και με άλλους κωδικούς,
  5. Τις προτάσεις των Προέδρων και των Συμβουλίων των Κοινοτήτων του Δήμου Αιγιαλείας , που αφορούν τα μικρά τεχνικά έργα και έργα οδοποιίας ,τα οποία,  οι ίδιοι επιθυμούν να ενταχθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, προτάσεις τις οποίες ιεράρχησαν και οι οποίες υπεβλήθησαν στην Εκτελεστική Επιτροπή, κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 19088/31-07-2020 εγγράφου της αρμόδιας Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Αιγιαλείας, και προτάσεις, οι οποίες είναι αναγκαίο να υλοποιηθούν ( στο μέτρο του δυνατού) για την ασφάλεια των δημοτών, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητάς τους καθώς και για την ανάπτυξη των εν λόγω περιοχών, αφού και η εμπορική αλλά και η τουριστική ανάπτυξη,  μόνο όταν ανοίγουμε δρόμους, επιτυγχάνεται,
  • Το γεγονός ότι, πέραν των συνεχιζόμενων έργων, τα οποία είμαστε υποχρεωμένοι να συμπεριλάβουμε στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2021, στην εγγραφή νέων έργων πρέπει να λάβουμε υπόψη τις παραπάνω προτάσεις των Προέδρων των Δημοτικών & ΤοπικώνΚοινοτήτων, οι οποίες, ομολογουμένως ήταν πάρα πολλές ώστε να ικανοποιηθούν στο σύνολό τους,

7. Την αναγκαιότητα εξειδίκευσης των έργων κατασκευής μικρών τεχνικών έργων ανά Δημοτική Ενότητα, με προσθήκη συγκεκριμένων έργων από τις προτάσεις των Συμβουλίων των τοπικών Κοινοτήτων και των Προέδρων κατά σειρά προτεραιότητας, που οι ίδιοι θεωρούν (σύμφωνα με τις αποφάσεις των θεσμικών τους οργάνων) ότι πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, κυρίως λόγω επικινδυνότητας ,

8. Την αναγκαιότητα εξειδίκευσης των έργων κατασκευής έργων οδοποιίας ανά Δημοτική Ενότητα, με προσθήκη συγκεκριμένων έργων από τις προτάσεις των Προέδρων, πάλι κατά σειρά προτεραιότητας, που και αυτά, πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, σύμφωνα με τις ειλημμένες αποφάσεις των Συμβουλίων των τοπικών Κοινοτήτων,  καθώς αφορούν κυρίως άρση επικινδυνότητας του οδοστρώματος και ασφαλή πρόσβαση των πολιτών,

9. Την επιτακτική ανάγκη να συμπεριληφθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα του  Δήμου μας  η μελέτη αποτίμησης της εναπομείνασας φέρουσας ικανότητας – η επικαιροποίηση της υπάρχουσας Μελέτης αποκατάστασης, Ενίσχυσης –Διαρρύθμισης- προϋπολογισμού και τεύχη δημοπράτησης του Δημοτικού Μεγάρου Καμαρών με ποσό 40.000,00 € από Δημοτικούς πόρους. Το έργο αυτό θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί ,αφού μέχρι σήμερα έχουν διατεθεί ήδη 250.000€ από την αρχική σύμβαση των 500.000€. Η σύμβαση αυτή υπεγράφη το 2007 και στη συνέχεια  ο εργολάβος προέβη σε διακοπή εργασιών, με ευθύνη του Δήμου. Σήμερα η σύμβαση έχει λυθεί και το κτίριο ολοένα και φθίνει. Οι προηγούμενες δημοτικές αρχές υπόσχονταν την αποπεράτωση του κτιρίου, αλλά ποτέ δεν το έπραξαν, με αποτέλεσμα να παραμένει ημιτελές και να καταστρέφεται. Αυτό όμως αντιβαίνει στις αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που μας υπαγορεύουν να αξιοποιούμε σωστά τα χρήματα των δημοτών και να μην τα διασπαθούμε, « ελαφρά τη καρδία”. Σημειωτέον δε  ότι από την εκποίηση των δημοτικών οικοπέδων του πρώην δήμου Ερινεού ο δήμος έχει, μέχρι στιγμής εισπράξει 1.100.000 €.   Σημειωτέον επίσης ότι είναι πάγιο αίτημα των κατοίκων αλλά και ανάγκη του δήμου  να στεγάσει  δημοτικές υπηρεσίες (ΚΕΠ, κοινοτικό γραφείο, για τη στέγαση των οποίων, όλα αυτά τα χρόνια μέχρι σήμερα(13 χρόνια) ο δήμος πληρώνει ενοίκια,

10 Την αναγκαιότητα εγγραφής του έργου Επισκευή στεγών πρώην Δημοτικών Σχολείων: α) Δημητρόπουλου ΔΕ Συμπολιτείας και β) Νέου Ερινεού Δ.Ε Ερινεού με ποσό 48.700 € από Δημοτικούς πόρους σε αντικατάσταση της Μελέτης ανάπλασης κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Συμπολιτείας ποσού 49.887,50€ από Δημοτικούς πόρους, ανάπλαση για την οποία δεν θεωρούμε απαραίτητο να συνταχθούν μελέτες στην παρούσα φάση, καθώς εκκρεμεί η κατασκευή της σύνδεσης των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης των παραλιακών οικισμών με τον συλλεκτήριο αγωγό  και συνεπώς καμία ανάπλαση δεν μπορεί να γίνει για τουλάχιστον 2 χρόνια από τώρα. Σημειωτέον δε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου επικαιροποιεί ήδη δύο προϋπάρχουσες μελέτες ανάπλασης της δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας (της Τοπικής κοινότητας Σελιανιτίκων και της Τοπικής κοινότητας Αβύθου). Νέες μελέτες θα ενταχθούν σε επόμενο Τεχνικό Πρόγραμμα και θα υλοποιηθούν, όταν ολοκληρωθούν τα εσωτερικά δίκτυα.

Απεναντίας η επισκευή  των στεγών των παλαιών αυτών σχολείων είναι άκρως απαραίτητη, καθώς πρόκειται για 2 εξαιρετικά πέτρινα κτίρια, που σήμερα είναι ανενεργά, και που μπορούν να γίνουν εστίες πολιτισμού και  ψυχαγωγίας των παιδιών μας αλλά και των μεγαλύτερων σε ηλικία ατόμων. Είναι δε τα έργα αυτά απόλυτης προτεραιότητας για να μην καταστραφούν τα εν λόγω κτίρια και  απαιτηθούν στο μέλλον πολύ περισσότερα χρήματα για την επισκευή τους.  Σημειωτέον δε ότι  είναι πάγιο και διαχρονικό αίτημα των τοπικών Συμβουλίων αλλά και των κατοίκων, οι οποίοι  βιώνουν με πικρία το συναίσθημα τα χωριά τους  να εγκαταλείπονται από τις εκάστοτε δημοτικές αρχές. Σημειωτέον δε, επίσης, ότι η ΣΑΤΑ που λαμβάνουμε για επισκευή και συντήρηση των σχολικών μας μονάδων αφορά τα ενεργά και λειτουργούντα σχολεία και όχι αυτά που δεν λειτουργούν πλέον, και άρα πρέπει να προβλεφθεί ξεχωριστός κωδικός του Τεχνικού Προγράμματος για το έργο αυτό,

11.Την αναγκαιότητα εγγραφής της Μελέτης ανακατασκευής παραλιακής ζώνης Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων με ποσό 49,400,00 € από Δημοτικούς Πόρους , καθώς είναι δεδομένο ότι στο παραλιακό μέτωπο της Τ.Κ Συλιβαινιωτίκων έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο αποχέτευσης και μπορεί πλέον να προχωρήσει  η ανακατασκευή  και η ανάπλαση του παραλιακού αυτού μετώπου, ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών στην περιοχή  και μοχλό ανάπτυξής της,

12. Την αναγκαιότητα εγγραφής ποσού  40.000 € για Μελέτες προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τεχνικά έργα του Δήμου Αιγιαλείας και άλλες γενικές κυκλοφοριακές μελέτες, αντί της εγγραφής Κυκλοφοριακής Μελέτης Αιγίου ποσού 50.000,00 € από Δημοτικούς Πόρους,  ΔΙΟΤΙ υπάρχει ήδη η  κυκλοφοριακή μελέτη του συγκοινωνιολόγου κ. Μηλιώνη, επιστημονικά τεκμηριωμένη και επικαιροποημένη το  2017. Την μελέτη αυτή ο Δήμος, δηλαδή,  την έχει πληρώσει ήδη δύο φορές και σήμερα βρίσκεται ήδη στη φάση εφαρμογής της. Κι αυτό, διότι έχει ξεκινήσει το έργο της ανάπλασης του ιστορικού Κέντρου της πόλης του Αιγίου, κατ’ εφαρμογήν της Μελέτης αυτής. Αυτό, επομένως, που ο Δήμος χρειάζεται είναι οι μελέτες προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τα έργα που υλοποιεί και μέχρι αυτά να ολοκληρωθούν, αλλά και άλλες που απαιτούνται ( π.χ στην Ακράτα) γι’ αυτό και εγγράφεται το προαναφερθέν ποσό των 40.000€.,

13. Την αναγκαιότητα εγγραφής της Σύνταξης φακέλου έργου για εκπόνηση μελέτης των υπολοίπων κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας με ποσό 10.000,00€ από Δημοτικούς Πόρους έτσι ώστε να μπορέσουμε να εντάξουμε την ανάπλαση των κτιρίων αυτών σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Σημειωτέον ότι η ανάπτυξη του παραλιακού μετώπου του Δήμου Αιγιαλείας είναι βασικός πυλώνας για την επανεκκίνηση του Δήμου και την τουριστική ανάπτυξη και εν γένει προβολή ολόκληρης της πόλης.  Η παραλία του Αιγίου, γεμάτη χαλάσματα, ενθύμια μιας παλιάς δόξας,  μόνο θλίψη προκαλεί και κίνδυνο για όσους τα πλησιάζουν. Έχουμε, ως γνωστόν, ήδη ξεκινήσει την ανακατασκευή τους εντάσσοντας 3000 τ.μ στο πρόγραμμα Δημοσίων επενδύσεων.

Πώς θα έλθει όμως η ανάπτυξη,  ποιος επενδυτής θα ενδιαφερθεί, όταν δίπλα θα έχει επικίνδυνα χαλάσματα; Για αυτό είναι αδήριτη ανάγκη να ετοιμαστούν οι μελέτες ανακατασκευής και όλων των υπολοίπων  κτιρίων ώστε να είμαστε « ώριμοι» να εκμεταλλευτούμε το κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο. Όταν όλα τα κτίρια ξαναζωντανέψουν, η  πόλη του Αιγίου θα ξαναβρεί την αίγλη που κάποτε είχε, θα ανοίξουν θέσεις εργασίας για τα παιδιά μας και θα γίνουμε ελκυστικός τουριστικός προορισμός. Πρέπει όμως ο προγραμματισμός μας  και οι ενέργειές μας να είναι προς την κατεύθυνση αυτή, κάτι που,  κατεξοχήν, αποτυπώνεται και πρέπει να αποτυπώνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας.

14. Τέλος, το  γεγονός ότι πρέπει το Τεχνικό μας πρόγραμμα,  εκτός τα συνεχιζόμενα έργα και τα  άκρως απαραίτητα μικρά τεχνικά, να δίνει κι ένα όραμα προόδου και προοπτικής,

15. Το γεγονός ότι η αρχή της ισότητας και το πνεύμα δικαίου επιβάλλουν την ισόρροπη και αναλογική κατανομή των διαθέσιμων πόρων σε όλα τα διαμερίσματα του Δήμου με βάση τον πληθυσμό τους,

16. Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός της εναλλακτικής πρότασης για το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου μας για το 2021 δεν υπερβαίνει τον αντίστοιχο προϋπολογισμό της πρότασης της Εκτελεστικής επιτροπής,

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΜΕ

            Εναλλακτική πρόταση για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αιγιαλείας, έτους 2021, συνοδευόμενη από σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να συζητηθεί και να ψηφιστεί στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη Νομοθεσία.

Αίγιο, 6/2/2021

Για τις δημοτικές παρατάξεις  Αιγιάλεια Αύριο,  Ποιοτική Αιγιάλεια, Μαχητική Προοδευτική Συνεργασία Της Αιγιάλειας

Οι επικεφαλής

Χρήστος Γούτος, Βασιλική Ψυχράμη, Παναγιώτης Παπακωνσταντινόπουλος

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ)ΣΥΝΕΧ.Ή ΝΕ0ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021ΠΗΓΗΧΡΗΜ          ΣΑΤΑ 2016ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2017ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2018ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2019ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2020ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2021ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚ.Α.
  1Βελτίωση – Εκσυγχρονισμός δικτύων ύδρευσης πυρόπληκτων οικισμών Δήμου Αιγιαλείας  ΕΡΓΟ  ΓΕΝΙΚΑ  ΣΥΝΕΧ.  1.100.000,00 €ΠΔΕ (Πυρόπληπτα)         1.100.000,00 €  30-7312.011
  2Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου παλαιού Νοσοκομείου Δ.Αιγίου και κατασκευή υπαίθριου θεάτρου (ΟΠΑΑΦ)  ΕΡΓΟ  ΑΙΓΙΟ  ΣΥΝΕΧ.  5.000,00 €  ΠΔΕ         5.000,00 €  30-7322.001
  3Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Δ.Δ. Βαλιμιτίκων (ΟΠΑΑΦ)  ΕΡΓΟ  ΑΙΓΙΟ  ΣΥΝΕΧ.  5.000,00 €  ΠΔΕ         5.000,00 €  30-7322.003
  4  Διαμόρφωση χώρου παιδικής χαράς στην περιοχή του ΕΚΑΜΕ Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας  ΕΡΓΟ  ΑΙΓΙΟ  ΣΥΝΕΧ  29.524,82 €  ΔΠ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ        4.524,82 €  25.000,00 €  30-7322.011
  5  Αποπεράτωση πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τέμενης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας  ΕΡΓΟ  ΑΙΓΙΟ  ΣΥΝΕΧ  50.102,40 €  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ        50.102,40 €   30-7322.012
  6  Κατασκευή παιδικών χαρών του Δήμου Αιγιαλείας  ΕΡΓΟ  ΓΕΝΙΚΑ  ΣΥΝΕΧ  91.011,13 €ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ        91.011,13 €   30-7322.014
7Κατασκευή-επισκευή πλατειών στις περιοχές Μεσσηνέζη και Αγ. Αθανασίου της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου ΑιγιαλείαςΕΡΓΟΑΙΓΙΟΣΥΝΕΧ.449.999,99 €ΔΠ & ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ      180.000,00 €269.999,99 €30-7322.015
  8  Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου (Ετους 2017)  ΕΡΓΟ  ΑΙΓΙΟ  ΣΥΝΕΧ.  12.941,57 €  ΣΑΤΑ 2017   12.941,57 €        30-7323.046
  9  Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας (Ετους 2017)  ΕΡΓΟ  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΣΥΝΕΧ  8.962,79 €  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ        8.962,79 €   30-7323.050
    10  Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού (Ετους 2017)    ΕΡΓΟ    ΕΡΙΝΕΟΣ    ΣΥΝΕΧ    6.903,79 €    ΣΑΤΑ 2017     6.903,79 €          30-7323.051
  11  Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας (2019)  ΕΡΓΟ  ΑΙΓΕΙΡΑ  ΣΥΝΕΧ  49.645,30 €  ΣΑΤΑ 2018,2019    12.145,30 €  37.500,00 €      30-7323.182
  12  Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου (2019)  ΕΡΓΟ  ΑΙΓΙΟ  ΣΥΝΕΧ  105.873,50 €  ΣΑΤΑ 2019 & Δ.Π.     100.000,00 €    5.873,50 €   30-7323.183
    13    Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας (2019)    ΕΡΓΟ    ΑΚΡΑΤΑ    ΣΥΝΕΧ    43.212,61 €    ΣΑΤΑ 2019       43.212,61 €        30-7323.184
  14  Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού (2018- 2019)  ΕΡΓΟ  ΔΙΑΚΟΠΤΟ  ΣΥΝΕΧ  99.999,51 €  ΣΑΤΑ 2018 & 2019    50.000,00 €  49.999,51 €      30-7323.185
  15Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας (2018-2019)  ΕΡΓΟ  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΣΥΝΕΧ  89.999,93 €ΣΑΤΑ 2018 & 2019    45.000,00 €  44.999,93 €      30-7323.188
  16Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού (2018- 2019)  ΕΡΓΟ  ΕΡΙΝΕΟΣ  ΣΥΝΕΧ  70.000,00 €ΣΑΤΑ 2018 & 2019    35.000,00 €  35.000,00 €      30-7323.189
    17    Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου (Ετους 2017)    ΕΡΓΟ    ΑΙΓΙΟ    ΣΥΝΕΧ    127.859,58 €    ΣΑΤΑ 2016- 2017     127.859,58 €          30-7323.199
  18Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας (2016- 2017 & ΔΠ)  ΕΡΓΟ  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΣΥΝΕΧ  34.983,83 €ΣΑΤΑ 2016- 2017 & ΔΠ  20.000,00 €  11.817,91 €      3.165,92 €   30-7323.200
  19  Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού (2018-2019)  ΕΡΓΟ  ΔΙΑΚΟΠΤΟ  ΣΥΝΕΧ  56.652,07 €  ΣΑΤΑ 2018,2019 & Δ.Π.    6.652,07 €  50.000,00 €      30-7323.204


  Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ)  ΣΥΝΕΧ.Ή ΝΕ0  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021  ΠΗΓΗ  ΧΡΗΜ  ΣΑΤΑ 2016  ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2017  ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2018  ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2019  ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2020  ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2021  ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Κ.Α.
  20  Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας (2018- 2019)  ΕΡΓΟ  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΣΥΝΕΧ  60.633,37 €  ΣΑΤΑ 2018,2019    10.633,37 €  50.000,00 €      30-7323.206
  21  Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού (2018-2019)  ΕΡΓΟ  ΕΡΙΝΕΟΣ  ΣΥΝΕΧ  124.400,00 €ΣΑΤΑ 2018,2019 & Δ.Π.    50.000,00 €  50.000,00 €    24.400,00 €   30-7323.208
  22Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας (2020- 2021) κατά σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: τσιμεντόστρωση δρόμου από οικ. Μπεχλιούλη έως οικ. Τσεβά στην Τ.Κ. Περιθωρίου, τσιμεντόστρωση από Κεντρικό Δρόμο έως οικ Σκαρπέτη και Πέτρου μήκους 60 μ στην Τ.Κ. Χρυσανθίου, τσιμεντόστρωση 100 μ. στην θέση Προφήτης Ηλίας Τ.Κ. Εξοχής και τσιμεντόστρωση 100 μ στη θέση Αγ. Βασίλειος Τ.Κ. Σελιάνας  ΕΡΓΟ  ΑΙΓΕΙΡΑ  ΝΈΟ  38.375,00 €  ΣΑΤΑ 2021 + ΔΠ       19.187,50 €  19.187,50 €   30-7323.221
  23Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγίου (2020- 2021) κατά σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: τσιμεντόστρωση εσωτερικών διαδρόμων Κοιμητηρίου Τ.Κ. Σελινούντα και Δ.Κ. Αιγίου, τσιμεντόστρωση δρόμου οδού Φιλίας Αίγιο, τσιμεντόστρωση δρόμου από οικ. Μανίκας έως οικ. Τσιρώνη στην Τ.Κ. Μελισσίων  ΕΡΓΟ  ΑΙΓΙΟ  ΝΈΟ  142.800,00 €  ΣΑΤΑ 2020-2021      71.400,00 €  71.400,00 €    30-7323.222
  24Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας (2020- 2021 & ΔΠ) κατά σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: τσιμεντόστρωση από οικ Μακρή έως κεντρικό δρόμο ΤΚ Βαρβάρας και τσιμεντόστρωση χωματόδρομου 200 μ. εντός οικισμού στην ΤΚ Καλαμιά και κατασκευή σωληνωτών και επενδεδυμένης τάφρου στη θέση στροφές στην Τ.Κ. Βουτσίμου και τσιμεντόστρωση εσωτερικών διαδρόμων Κοιμητηρίου Ακράτας  ΕΡΓΟ  ΑΚΡΑΤΑ  ΝΈΟ  46.050,00 €  ΣΑΤΑ 2021 + ΔΠ       23.025,00 €  23.025,00 €   30-7323.223
  25Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Διακοπτού (2020- 2021 & ΔΠ) κατά σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: τσιμεντόστρωση στην Τ.Κ. Νικολαιίων 120 μ περίπου στην οδό Αφών Δημοπούλου και κατασκευή παιδικής χαράς σε δημοτικό ακίνητο στην Τ.Κ. Ροδιάς  ΕΡΓΟ  ΔΙΑΚΟΠΤΟ  ΝΈΟ  69.075,00 €  ΣΑΤΑ 2021 + ΔΠ       34.537,50 €  34.537,50 €   30-7323.224
  26Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Συμπολιτείας (2020-2021) κατά σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: μικρό τεχνικό έργο στις δύο πλευρές του δρόμου πλησίον Ι.Ν. Αγ. Νεκταρίου ΤΚ. Αγ. Κωνσταντίνου, αποπεράτωση πλατείας Μάγειρα και κατασκευή μικρών τεχνικών στην Τ.Κ. Μυρόβρυσης  ΕΡΓΟ  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΝΈΟ  76.937,50 €  ΣΑΤΑ 2020-2021      38.468,75 €  38.468,75 €    30-7323.225
  27Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού (2020- 2021 & ΔΠ) κατά σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: η διαμόρφωση πλατείας Δαμακινίου και τσιμεντόστρωση στην Τ.Κ. Αρραβωνίτσας  ΕΡΓΟ  ΕΡΙΝΕΟΣ  ΝΈΟ  40.538,50 €ΣΑΤΑ 2020-2021 & ΔΠ      8.406,75 €  20.269,25 €  11.862,50 €   30-7323.226


  Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ)  ΣΥΝΕΧ.Ή ΝΕ0ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021  ΠΗΓΗΧΡΗΜ    ΣΑΤΑ 2016ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2017ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2018ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2019ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2020ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2021ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Κ.Α.
  28Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου (2020-2021 & ΔΠ) κατά σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: οδού Ιωάννη Βασιλειάδη (περιμετρική), οδός Ρούβαλη από οδός Χίου έως αερογέφυρα, ασφαλτόστρωση Δημ. Δρόμου έμπροσθεν Δημ                    Σχολείου          Σταφιδαλώνων, ασφαλτόστρωση Τ.Κ. Σελινούντα και ασφαλτόστρωση θέση Ντουμασή Τ.Κ. Διγελιωτίκων και ασφαλτόστρωση δρόμου στη περιοχή Λάκκα μέχρι την είσοδο του κάτω μέρους του χωριού.ΕΡΓΟΑΙΓΙΟΝΈΟ396.832,81ΣΑΤΑ 2020-2021 & ΔΠ    223.095,31 €173.737,50 €158.812,50 €   30-7323.227
  29Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ακράτας (2020-2021) κατά σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: η ασφαλτόστρωση περιμετρικών δρόμων πλατείας Αρφάνη Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων και ασφαλτόστρωση από οικ. Γούργαρη έως Σταμούτσου και οδός Κολοκοτρώνης από Οικ. Στριμμένου έως Φιλιππακόπουλου στην ΤΚ Κραθίου.ΕΡΓΟΑΚΡΑΤΑΝΈΟ78.166,49 €ΣΑΤΑ 2020-2021    13.104,49 €65.062,00 €20.000 €   30-7323.228
  30Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού (2020-2021) κατά σειρά προτεραιότητας όπως           αναγράφονται:                     επισκευή ασφαλτόστρωσης στην θέση Λειβάδι έμπροσθεν Κοιμητηρίου της Τ.Κ. Άνω Διακοπτού και ασφαλτόστρωση κεντρικού δρόμου από οικία Κακαβά έως οικ. Σταυρόπουλου της Τ.Κ. Τράπεζας.ΕΡΓΟΔΙΑΚΟΠΤΟΝΈΟ89.750,68 €ΣΑΤΑ 2020-2021    19.656,93 €70.093,75 €4.000 €   30-7323.229
  31Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Συμπολιτείας (2020- 2021) κατά σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: ασφαλτόστρωση των οδών Ποσειδώνος, Αργοναυτών, Φλοίσβου και Φαίδρας στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων και ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. ΑρραβωνίτσαςΕΡΓΟΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΝΈΟ83.323,56 €ΣΑΤΑ 2020-2021    18.323,56 €65.000,00 €9.000 €   30-7323.230
  32Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας (2020-2021) κατά σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: ασφαλτόστρωση δρόμων στα Μάρμαρα, ασφαλτόστρωση δρόμων εκατέρωθέν της πλατείας Τ.Κ. Οάσεως και ασφαλτόστρωση 200μ. κεντρικού δρόμου Συνεβρού από πλατεία προς Θεματικό Πάρκο Συνεβρού,100 μέτρα στον οικισμό Θολοποταμου έως οικία Νίκου ΤομαράΕΡΓΟΑΙΓΕΙΡΑΝΈΟ52.639,27 €ΣΑΤΑ 2020-2021    10.920,52 €41.718,75 €24.000 € 30-7323.231
  33Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού (2020-2021) κατά σειρά προτεραιότητας όπως αναγράφονται: ασφαλτόστρωση στην Τ.Κ. Σαλμενίκου του Δημοτικού Δρόμου από Καλογερική Ελιά έως Άγ. Νικόλαο.    ΕΡΓΟ    ΕΡΙΝΕΟΣ    ΝΈΟ    58.088,25 €    ΣΑΤΑ 2020-2021        13.088,25 €    45.000,00 €13.000 €     30-7323.232
    34  Περίφραξη Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ Ζήριας Δ.Ερινεού    ΕΡΓΟ    ΕΡΙΝΕΟΣ    ΝΈΟ    15.000,00 €  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ          15.000,00 €     30-7326.008
    35  Κατασκευή περίφραξης στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο Αίγιο του Πανεπιστημίου Πάτρας (πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας) (2019)    ΕΡΓΟ    ΑΙΓΙΟ    ΣΥΝΕΧ    74.315,57 €  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ          74.315,57 €     30-7326.009
  36Ανακατασκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου, δημ. Σχολείου Άνω Διακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου (Δωρεά Ενωσης Δήμων Κύπρου)  ΕΡΓΟ  ΔΙΑΚΟΠΤΟ  ΣΥΝΕΧ  79.789,26 €  ΔΩΡΕΑ        79.789,26   30-7331.003
  37  Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας (Ετους 2018)  ΕΡΓΟ  ΓΕΝΙΚΑ  ΣΥΝΕΧ.  11.999,85 €  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ        11.999,85 €   30-7331.024


  Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ  ΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ)  ΣΥΝΕΧ.Ή ΝΕ0ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021  ΠΗΓΗΧΡΗΜ          ΣΑΤΑ 2016ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2017ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2018ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2019ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2020ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2021ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Κ.Α.
  38Επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Αιγείρας-Ακράτας- Διακοπτού-Συμπολιτείας-Ερινεού (πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2018 & 2019)  ΕΡΓΟ  ΓΕΝΙΚΑ  ΣΥΝΕΧ.  60.453,77 €  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/00         60.453,77 €  30-7331.022
39Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου (Πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2018 & 2019)ΕΡΓΟΑΙΓΙΟΣΥΝΕΧ.103.033,71 €ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01       103.033,71 €30-7331.025
40Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας (Ετους 2019)ΕΡΓΟΓΕΝΙΚΑΣΥΝΕΧ.24.789,75 €ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ      24.789,75 € 30-7331.029
41Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας (Ετους 2021)ΕΡΓΟΓΕΝΙΚΑΝΈΟ24.800,00 €ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ      24.800,00 € 30-7331.030
  42Επισκευή σχολικών κτιρίων ΔΕ Αιγείρας-Ακράτας- Διακοπτού-Συμπολιτείας-Ερινεού (Πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους (Πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2020-2021)  ΕΡΓΟ  ΓΕΝΙΚΑ  ΝΈΟ  141.750,00 €  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01         141.750,00 €  30-7331.031
  43Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου (Πιστώσεις Ν. 2880/01 έτους 2020-2021)  ΕΡΓΟ  ΑΙΓΙΟ  ΝΈΟ  141.750,00 €ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ν.2880/01         141.750,00 €  30-7331.032
44Επισκευή                          στεγών                            πρώην                     Δημοτικών Σχολείων :α) Δημητρόπουλου ΔΕ Συμπολιτείας και β) Νέου Ερινεού Δ.Ε. ΕρινεούΕΡΓΟ    ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ – ΕΡΙΝΕΟΣΝΕΟ48.700,00 €ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ      48.700,00 € 30-7331.005
     45Περιβαλλοντικές μελέτες έργων          ΜΕΛΕΤΗΓΕΝΙΚΑΝΕΟ24.800,00€ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ             24.800,00  30-7412.031
46Μελέτη αποτίμησης της εναπομείνασας φέρουσας ικανότητας του κτιρίου Δημοτικού Μεγάρου Δ.Δ. Καμαρών – Επικαιροποίηση της υπάρχουσας μελέτης αποκατάστασης – Ενίσχυσης – Διαρρύθμισης Δημοτικού Μεγάρου Δ.Δ. Καμαρών, προϋπολογισμού και τεύχη δημοπράτησηςΕΡΓΟΕΡΙΝΕΟΣΝΕΟ40.000,00 €ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ      40.000,00 30-7712.045
  47  Μελέτη ανακατασκευής παραλιακής ζώνης Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων  ΜΕΛΕΤΗ  ΑΚΡΑΤΑ  ΝΕΟ  49.400,00 €ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ        49.400,00 € 30-7412.042
  48Μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για τεχνικά έργου του Δήμου Αιγιαλείας καθώς και  κυκλοφοριακές μελέτες Αιγίου, Ακράτας και λοιπά  ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΝΙΚΑ           ΝΕΟ  40.000,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ                40.000,00€ 30-7412.043
  49Σύνταξη φακέλου έργου για εκπόνηση μελέτης των υπολοίπων κτιρίων της πρώην Χαρτοποϊιας  ΜΕΛΕΤΗ                 ΑΙΓΙΟ           ΝΕΟ  10.000,00 ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ                10.000,00€ 30-7412.044
  50  Αναθεώρηση σχεδίου πόλεως παραλίας Συλίβαινας Δ.Ε Ακράτας με σημειακές τροποποιήσεις    ΜΕΛΕΤΗ    ΑΚΡΑΤΑ    ΣΥΝΕΧ.    23.942,73 €  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ          23.942,73 €     40-7412.001
  51  Μελέτες πράξεων αναλογισμού και τακτοποίησης στις Δ.Ε Αιγίου, Ακράτας, Συμπολιτείας, Εριενού και Αιγείρας    ΜΕΛΕΤΗ    ΓΕΝΙΚΑ    ΝΈΟ    65.000,00 €  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ          65.000,00 €     40-7412.002
  52  Τοπογραφικές μελέτες Δήμου Αιγιαλείας  ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΝΙΚΑ  ΝΈΟ  45.000,00 €ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ        45.000,00 €   40-7412.008
  53  Μελέτες φωτοερμηνείας  ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΝΙΚΑ  ΝΈΟ  8.660,00 €ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ        8.660,00 €   40-7413.012
    54Ψηφιακή αποτύπωση παραλιακών οικισμών Δήμου Αιγιαλείας  ΜΕΛΕΤΗ  ΓΕΝΙΚΑ  ΝΈΟ  15.000,00 €ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ        15.000,00 €   40-7413.015
    55Παροχή υπηρεσίας συμβούλου για την μελέτη αναθεώρησης του σχεδίου πόλεως παραλίας Συλίβαινας της Δ.Ε Ακράτας  ΜΕΛΕΤΗ  ΑΚΡΑΤΑ  ΝΈΟ  14.000,00 €ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ        14.000,00 €   40-7413.019
  56    Κατασκευή περίφραξης στο Δημοτικό κοιμητήριο Αιγίου    ΕΡΓΟ    ΑΙΓΙΟ    ΝΈΟ    15.000,00 €  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ          15.000,00 €     45-7326.008
    57  Κατασκευή περίφραξης κοιμητηρίου Ροδοδάφνης και διαμόρφωσης εσωτερικού Κ/Χ    ΕΡΓΟ    ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ    ΝΈΟ    40.000,00 €  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ          40.000,00 €     45-7326.009
  58    Κατασκευή περίφραξης κοιμητηρίου Δ.Κ Διακοπτού    ΕΡΓΟ    ΔΙΑΚΟΠΤΟ    ΝΈΟ    15.000,00 €  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ          15.000,00 €     45-7326.010
Α/ΑΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣΕΙΔΟΣ ΔΡΑΣΗΣΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ (ΔΗΜ.ΕΝΟΤΗΤΑ)ΣΥΝΕΧ.Ή ΝΈΟΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021ΠΗΓΗΧΡΗΜ          ΣΑΤΑ 2016ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2017ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2018ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2019ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2020ΧΡΗΜ ΣΑΤΑ 2021ΧΡΗΜ ΔΗΜ. ΠΟΡΟΙΧΡΗΜ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΚ.Α.
  59  Κατασκευή περίφραξης κοιμητηρίου Τ.Κ Μάγειρα  ΕΡΓΟ  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΝΈΟ  5.000,00 €  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ        5.000,00 €   45-7326.011
  60  Κατασκευή περίφραξης κοιμητηρίου Τ.Κ Αλσους  ΕΡΓΟ  ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ  ΝΈΟ  10.000,00 €  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ        10.000,00 €   45-7326.012
      61Κατασκευή και λειτουργία κέντρου διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας και στέγη υποστηριζόμενης διαβιωσης για άτομα με ειδικές ανάγκες  ΕΡΓΟ  ΑΙΓΙΟ  ΣΥΝΕΧ  3.500.000,00 €  ΕΣΠΑ         3.500.000,00 €  60-7341.001
  62Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ στο Ανοικτό Δημοτικό Κολυμβητήριο Δ.Κ. Αιγίου ΥΠΟΕΡΓΟ1 της πράξης Ενεργειακή αναβάθμιση του ανοικτού Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δ.Κ. Αιγίου (ΣΑΕ2751 2019ΣΕ27510051)    ΕΡΓΟ    ΑΙΓΙΟ    ΣΥΝΕΧ    353.400,00 €  Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.ΑΑ           353.400,00 €    61-7326.001
63Διαμόρφωση του χώρου των Παλαιών Σφαγείων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του D 3.4.5 (Infrastructural works) του έργου Food Art Movement Energy-the Road to Country Experience, με ακρωνύμιο FAME ROAD , του Cooperation Programme Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014- 2020 (MIS 5003628)      ΕΡΓΟ      ΑΙΓΙΟ      ΣΥΝΕΧ      269.000,00 €  INTERREG V – A ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 2014-2020 & ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ             269.000,00 €      61-7331.001
  64Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων του πρώην Δήμου Διακοπτού  ΕΡΓΟ  ΔΙΑΚΟΠΤΟ  ΣΥΝΕΧ  599.999,84 €  ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.)         599.999,84 €  64-7323.001
  65Τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις στις Τ.Κ. Κουνινάς, Μελισσίων και στις περιοχές κάτω Πτέρη και Αγ. ΑνδρέαΕΡΓΟΓΕΝΙΚΑΣΥΝΕΧ997.999,76 €ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.)       997.999,76 €64-7323.002
  66Ασφαλτόστρωση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δήμου Διακοπτού  ΕΡΓΟ  ΓΕΝΙΚΑ  ΝΈΟ  15.000,00 €  ΕΤΑΕΑ (ΠΥΡΟΠΛ.)         15.000,00 €  64-7323.003
    67  Αγροτική οδοποιία Δήμου Αιγιαλείας  ΕΡΓΟ  ΓΕΝΙΚΑ  ΣΥΝΕΧ  868.000,00 €ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ (ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ ΤΠΚΔ)         868.000,00 €  64-7323.004
    68  Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων του Δήμου Αιγιαλείας  ΕΡΓΟ  ΓΕΝΙΚΑ  ΣΥΝΕΧ  113.263,72 €  ΔΠ & ΠΔΕ ΥΠ.ΕΣ ΣΑΕ 055         113.263,72 €  64-7331.010
    69ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 “Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί” & Ενότητα 3 “Πλατεία Βαλφούρ και περιμετρικές οδοί”    ΕΡΓΟ    ΑΙΓΙΟ    ΣΥΝΕΧ    1.295.992,75 €    ΠΔΕ ΕΠ ΕΠ0011           1.295.992,75 €    64-7332.001
    70Διαμόρφωση πλατείας Φιλίππου Μεντζελόπουλου στον οικισμό Αμπελοκήπων ΔΕ Αιγείρας Δήμου Αιγιαλείας    ΕΡΓΟ    ΑΙΓΕΙΡΑ    ΣΥΝΕΧ    139.500,00 €    CCLD/LEADER           139.500,00 €    64-7332.004
  71Διαμόρφωση τμήματος κοινοχρήστων χώρων του οικισμού Αιγών από την πλατεία Ι.Ν. Αγ. Τριάδας έως Δημοτική οδό προς ιστορικό μουσείο    ΕΡΓΟ    ΑΙΓΕΙΡΑ    ΣΥΝΕΧ    178.042,01 €    CCLD/LEADER           178.042,01 €    64-7336.007
  72  Ανάπλαση παραλιακής ζώνης και αισθητική αναβάθμιση σύνδεσης της παραλίας με την άνω πόλη    ΕΡΓΟ    ΑΙΓΙΟ    ΣΥΝΕΧ .    9.250,43 €    ΕΣΠΑ           9.250,43 €    64-7341.001
    73  Εκσυγχρονισμός Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δήμου Αιγιάλειας ΣΑΕΠ 001 2018ΕΠ00100021  ΕΡΓΟ  ΓΕΝΙΚΑ  ΣΥΝΕΧ .  400.000,00 €  ΕΠ001 ΠΔΕ         400.000,00 €  69-7326.001
  74Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Ε. Αιγίου, Συμπολιτείας, Αιγείρας, Διακοπτού & Ερινεού Δήμου Αιγιάλειας ΣΑΕΠ 001 2019ΕΠ00100021  ΕΡΓΟ  ΓΕΝΙΚΑ  ΣΥΝΕΧ .  430.000,00 €  ΕΠ001 ΠΔΕ         430.000,00 €  69-7326.002
    75Προπαρασκευαστικές ενέργειες ( Αρχιτεκτονική μελέτη- Στατική μελέτη- Μελέτες Η-Μ εγκαταστάσεων κλπ) ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1 της πράξης «Επανάχρηση Βασικών Κτιρίων της πρώην Χαρτοποιίας Αιγίου» ΣΑΕ1551 2018ΣΕ15510084    ΕΡΓΟ    ΑΙΓΙΟ    ΣΥΝΕΧ .    663.290,01 €    ΕΣΠΑ & ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II          168.290,01 €    495.000,00 €    69-7411.001
 ΣΥΝΟΛΑ   14.775.606,41 € 20.000,00 €159.522,85 €209.430,74 €460.712,05 €416.464,56 €667.500,00 €1.325.540,23 €11.516.435,98 € 

Σχετικά άρθρα

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Δείτε ακόμα