'
19.2 C
Aigio
Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024
spot_img

Ανάπλαση πλατείας: Ειδική διαταγή με τον χαρακτηρισμό “Αποδεκτή η διαμορφωθείσα κατάσταση”

Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

ΤΙ ΕΔΕΙΞΕ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΕΣΠΕΛ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ – ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΗ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΕΝΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ

Στις 3 Δεκεμβρίου αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» του Δήμου Αιγιάλειας, ειδική διαταγή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών – Τμήμα Συγκοινωνιακών, Κτιριακών Έργων, που αφορά την περικοπή αμοιβής του αναδόχου του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 Πλατεία Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί
και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί», κατόπιν του 1ου ελέγχου του
ΕΣΠΕΛ.

Ο Προϊστάμενος της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δήμου Αιγιαλείας
Έχοντας υπόψη:
1. Τις ισχύουσες διατάξεις που διέπουν την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
2. Τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 κατά το οποίο «Αν το ελάττωμα δεν
είναι ουσιώδες και η αποκατάσταση του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες με την ειδική διαταγή
καθορίζεται ποσοστό μείωσης της αμοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 157 παρ. 2 του Ν. 4412/2016 κατά το οποίο «Αν το ελάττωμα δεν
είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες γίνεται σχετική μείωση του
εργολαβικού ανταλλάγματος».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 4412/2016.
5. Την με αριθ. πρωτ. 6362/5-3-2020 Σύμβαση Κατασκευής Έργου, Πρ/σμού 1.350.350.86 €,
Χρηματοδότηση από το Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 με κωδ. ΟΠΣ 5030018.
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. ΤΑ1692-5030018.01-00.0-01.Α-08-21 Τεχνική Αναφορά 1ου Ελέγχου
Ποιότητας ΕΣΠΕΛ του έργου του θέματος (αρ. πρωτ. εισερχομένου 47374/17-11-2021)
σύμφωνα με την οποία :
· Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία (i) και δεν χρήζει επανελέγχου.
· Στο κεφάλαιο 17 της ΤΑ – Πρόταση ύψους περικοπής αμοιβής αναδόχου :
́ ́(Α) Για κάθε μία παράλειψη ή απόκλιση ή παράβαση σε σχέση με τις συμβατικές
υποχρεώσεις του Αναδόχου και τα προδιαγραφόμενα, που διαπιστώθηκε από τον ΕΣΠΕΛ
κατά τον δειγματοληπτικό έλεγχο του φακέλου του έργου, των αρχείων ποιότητας και των
παραδοτέων του Αναδόχου, (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών
αποτελεσμάτων του αναδόχου) και ειδικότερα :
• Απουσία αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων βαθμού συμπύκνωσης ασφαλτικών
ταπήτων.
• Μη αναθεωρημένα ΠΠΕ, ΣΑΥ και ΦΑΥ, παρά τις σημαντικές τροποποιήσεις
συμβατικών στοιχείων, συνιστάται η ενεργοποίηση του Ν4412/16 για περικοπή της
αμοιβής του Αναδόχου και επιβολή προστίμου δεδομένου ότι το κόστος υλοποίησης τους
ήταν στις τιμές της προσφοράς του.

Ασφαλιστήρια συμβόλαια για όλη την διάρκεια του έργου

 Παράλληλα συνιστάται να εξασφαλισθούν ασφαλιστήρια συμβόλαια, κατά τις συμβατικές απαιτήσεις και τις κείμενες διατάξεις, που
να καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο υλοποίησης του έργου με τις εγκρινόμενες
παρατάσεις και ολόκληρη την περίοδο υποχρεωτικής συντήρησης (εγγύησης) του έργου.
(Β) Για το μη ουσιώδες (κατά την ΚΥΑ) ελάττωμα και ειδικότερα για τις αποκλίσεις στα
κενά ασφαλτομίγματος κατά Marshall, που εντοπίσθηκε από το δειγματοληπτικό
εργαστηριακό έλεγχο στις ασφαλτικές στρώσεις του έργου από τον Ε,Σ.Π ΕΛ., προτείνεται
η ακόλουθη διαδικασία:
Μετά από συστηματικό έλεγχο που ήθελε διενεργηθεί κατά την κρίση και με επιμέλεια της
ΔΥ, σε άλλες θέσεις του έργου από αυτές που έλεγξε ο Ε.Σ.Π.ΕΛ. για τη διαπίστωση της
έκτασης και του χαρακτήρα του προβλήματος (διευρυμένο ή τοπικό) και ύστερα από
γνωμοδότηση του μελετητή του έργου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την επάρκεια
της κατασκευής ή τις επιπτώσεις της διαμορφωθείσας κατάστασης στην αντοχή ή
ανθεκτικότητα του έργου, σε συνεργασία ΔΥ με ΠΑ, θα αποφασιστεί τελικά ποια
ελαττώματα θεωρούνται αποκαταστάσιμα ή εν μέρει αποκαταστάσιμα και για ποια η
αποκατάσταση τους θα οδηγήσει σε δυσανάλογο κόστος και θα πρέπει να κοστολογηθούν
σε βάρος του Αναδόχου Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται γνωστοποίηση της σχετικής
πρότασης στην ΕΥΔ και σχετική εγκριτική απόφαση από την ΠΑ (για αποδοχή
διαμορφωμένης κατάστασης και διορθωτικών ενεργειών).
Στην περίπτωση κοστολόγησης η Διευθύνουσα Υπηρεσία που διαθέτει όλα τα αναλυτικά
επιμετρητικά και πιστοποιηθέντα στοιχεία, την καταβληθείσα αναθεώρηση κλπ, θα
προσδιορίσει με βάση τα αποτελέσματα του Ε.Σ.Π.ΕΛ. και τους τυχόν πρόσθετους
ελέγχους σε άλλες θέσεις (ανάλογα με την έκταση και την ένταση των ευρημάτων), το
ύψος της περικοπής του εργολαβικού ανταλλάγματος βάσει τελευταίου εγκεκριμένου
λογαριασμού (πριν την έκδοση της σχετικής ειδικής διαταγής) για τα μη αποκαταστάσιμα
ελαττώματα, υπό την προϋπόθεση, ότι θεωρεί αποδεκτή την διαμορφωθείσα κατάσταση
και θα εκδώσει ειδική διαταγή με εφαρμογή των διατάξεων του Ν4412/16. Η
κοστολόγηση θα περιλαμβάνει για κάθε ένα μη αποκαταστάσιμο ή εν μέρει
αποκαταστάσιμο ελάττωμα α) τη μείωση του εργολαβικού ανταλλάγματος λόγω
μειωμένων ενσωματωθέντων υλικών ή εργασίας όπου θα συνυπολογίζονται η ενδεχόμενα
καταβληθείσα αναθεώρηση, η έκπτωση, το ΓΕ+ΟΕ και το ΦΠΑ, β) την κατ’ εκτίμηση
οικονομική αποτίμηση της επίπτωσης του ελαττώματος στην διάρκεια ζωής και στην
συντήρηση του έργου και γ) την επιβολή προστίμου λόγω μη τήρησης συμφωνημένης
προδιαγεγραμμένης ιδιότητας από τον Ανάδοχο.
(Γ) Επί πλέον για κάθε μία παράλειψη ή απόκλιση ή παράβαση σε σχέση με τις
συμβατικές υποχρεώσεις του Αναδόχου και τα προδιαγραφόμενα, που ήθελε διαπιστωθεί
από τη ΔΥ μέχρι την παραλαβή του έργου συστήνεται η ενεργοποίηση των άρθρων 159
και 178 του Ν4412/16. Σημειώνεται ότι για εργασίες με ουσιώδη ελαττώματα δεν θα
πρέπει να περιλαμβάνονται στις πιστοποιήσεις, ενώ εργασίες με μη ουσιώδη (κατά την
ΚΥΑ) ελαττώματα θα περιλαμβάνονται με μειωμένη τιμή όπως θα καθορίζεται με ειδική
διαταγή, μέχρι την αποκατάσταση του ελαττώματος. Σημειώνεται επίσης ότι εργασίες στις
οποίες δεν έχουν πραγματοποιηθεί οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και δοκιμές λειτουργίας,
θεωρούνται μη ολοκληρωμένες εργασίες, και δεν θα πρέπει να αποζημιώνονται με τη
συνολική συμβατική τιμή μονάδας, δεδομένου ότι το κόστος ελέγχων/δοκιμών είναι
 στις τιμές της προσφοράς του αναδόχου (εφόσον δεν προβλέπεται συμβατικά
ιδιαίτερη αποζημίωση). Αν έχουν πιστοποιηθεί ήδη ελαττωματικές/ μη ολοκληρωμένες
κατά τα άνω εργασίες, η περικοπή θα γίνεται στις αμέσως επόμενες πιστοποιήσεις (βλέπε
και §9 άρθρο 159 Ν4412/16).
Για τις παραπάνω διορθωτικές ενέργειες θα πρέπει να υπάρξει έκδοση από τη ΔΥ Ειδικής
Διαταγής κατά την κείμενη Νομοθεσία. ́ ́


7. Το υπ’ αριθ. 47846/19-11-2021 έγγραφό μας με θέμα ́ ́Κοινοποίηση Ποιοτικού Ελέγχου
ΕΣΠΕΛ ́ ́ στην ανάδοχο εταιρεία.
8. Το υπ’ αριθ. 49018/26-11-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με συμπληρωματικά
εργαστηριακά ελέγχου πυρήνων ασφαλτοτάπητα της οδού Ασημάκη Φωτήλα.
9. Το υπ’ αριθ. 49011/26-11-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με την υποβολή
αναθεωρημένων ΠΠΕ, ΣΑΥ και ΦΑΥ, προς συμμόρφωση στην ΤΑ του ΕΣΠΕΛ
10. Το υπ’ αριθ. 49014/26-11-2021 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας με διευκρινίσεις ως προς
την ισχύ του κατατεθειμένου ασφαλιστήριου συμβολαίου του έργου
11. Το υπ’ αριθ. 49104/29-11-2021 έγγραφό μας με θέμα ́ ́Κοινοποίηση Ποιοτικού Ελέγχου
ΕΣΠΕΛ και συμπληρωματικών ελέγχων του έργου ́ ́ στον μελετητή του έργου για
γνωμοδότηση σύμφωνα με την ΤΑ του ΕΣΠΕΛ.
12. Την υπ’ αριθ. 49176/29-11-2021 γνωμοδότηση του μελετητή του έργου :
1.Σύμφωνα με την παρ. Β7.2.4 του ΚΤΣ-16 ́ ́Σκυρόδεμα του οποίου οι επιφάνειες είναι
πλήρως προστατευμένες από θαλασσινό αέρα (π.χ. εσωτερικές, υπόγειες, κ.λπ.), δεν θεωρείται
σκυρόδεμα σε παραθαλάσσιο περιβάλλον ́ ́ και δεδομένου ότι στα ήδη κατασκευασμένα
τμήματα του έργου δεν υφίστανται επιφάνειες που είναι εκτεθειμένες στο παραθαλάσσιο /
διαβρωτικό περιβάλλον της περιοχής, γνωμοδοτούμε ότι δεν υπάρχει λόγος εφαρμογής των
απαιτήσεων του ΚΤΣ-16 στο έργο ή πρόσθετη προστασία σε ήδη κατασκευασμένα τμήματα του
έργου.

Μικρές και μη ουσιώδεις οι αποκλίσεις


Εφαρμογή σκυροδέματος κατηγορίας C30/37 σύμφωνα με τον ΚΤΣ-16, πρέπει να υλοποιηθεί
στις οπλισμένες κατασκευές του έργου των οποίων οι επιφάνειες θα είναι εκτεθειμένες στο
παραθαλάσσιο / διαβρωτικό περιβάλλον της περιοχής και ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει
σχετική μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος στην ΔΥ προς έγκριση πριν την εφαρμογή και
ενσωμάτωση υλικού στο έργο.
2.Ως προς την επάρκεια της κατασκευής ή τις επιπτώσεις της διαμορφωθείσας κατάστασης
στην αντοχή ή ανθεκτικότητα του έργου, ως προς το μη ουσιώδες ελάττωμα αποκλίσεις στα
κενά ασφαλτομίγματος κατά Marshall σύμφωνα με την Τεχνική Αναφορά 1ου Ελέγχου Ποιότητας ΕΣΠΕΛ, λαμβάνοντας υπόψη τόσο των ελέγχων του ΕΣΠΕΛ όσο και των
συμπληρωματικών ελέγχων πυρήνων ασφαλτοτάπητα σε άλλες θέσεις του έργου από αυτές που
έλεγξε ο ΕΣΠΕΛ (Ασημάκη Φωτήλα) και υπέβαλε η ανάδοχος εταιρεία, παρουσιάζουν μικρή
απόκλιση στα κενά ασφαλτομίγματος κατά Marshall, γνωμοδοτούμε ότι η εν λόγω απόκλιση
είναι μη ουσιώδης, η αποκατάσταση του εν λόγω ελαττώματος θα οδηγήσει σε
δυσανάλογο κόστος και ως εκ τούτου προτείνετε η απόκλιση να κοστολογηθεί σε βάρος
του Αναδόχου.
13. Την υπ’ αριθ. 473/29-11-2021 (ΑΔΑ: 6ΙΨΙΩ6Χ-Β76) απόφαση της ΟΕ με την οποία
εγκρίθηκαν: «Η αποδοχή της διαμορφωμένης κατάστασης των εργασιών με αρ. τιμολογίου
μελέτης 303 «Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ.» και 303
«Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής
ασφάλτου» του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΙΓΙΟΥ: Ενότητα 2 Πλατεία
Αγ. Λαύρας και περιμετρικές οδοί και Ενότητα 3 Πλατεία Βάλφουρ και περιμετρικές οδοί». Η
μη πραγματοποίηση διορθωτικών ενεργειών για τα εκτός προδιαγραφών αποτελέσματα
ποιοτικών ελέγχων στα κενά ασφαλτομίγματος κατά Marshall, βάσει Τεχνικής Αναφοράς
ελέγχου ποιότητας έκθεσης του ΕΣΠΕΛ, διότι η εν λόγω απόκλιση είναι μη ουσιώδης. Η
αποκατάσταση του εν λόγω ελαττώματος θα οδηγήσει σε δυσανάλογο κόστος και ως εκ τούτου
η Δ/νουσα υπηρεσία να κοστολογήσει το παραπάνω ελάττωμα σε βάρος του αναδόχου,

εκδίδοντας στη συνέχεια Ειδική Διαταγή που θα περιλαμβάνει τη μείωση του εργολαβικού
ανταλλάγματος επί όλης της αξίας της εργασίας με αριθμό τιμολογίου μελέτης Α.Τ. Α.Τ. 303 &
304, την κατ’ εκτίμηση οικονομική αποτίμηση της επίπτωσης του ελαττώματος στην διάρκεια
ζωής και στην συντήρηση του έργου και την επιβολή σχετικού προστίμου λόγω μη τήρησης
συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας από τον ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 159
παρ. 3 και του άρθρου 157 παρ. 2 του Ν. 4412/2016»
14. Τα εγκεκριμένα Π.Π.Α.Ε και αναλυτικές επιμετρήσεις του έργου.

Τα συμπεράσματα από πρόσφατη επίσκεψη στο έργο

15. Το γεγονός ότι :
Α) Από την πρόσφατη επίσκεψη μας στο έργο, διαπιστώνεται ότι η επιφάνεια του
ασφαλτικού οδοστρώματος βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση δίχως να παρουσιάζει
οποιεσδήποτε φθορές ή ανωμαλίες με δεδομένο ότι η οδός Ασημάκη Φωτήλα δέχεται
αρκετά υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους και ως εκ τούτου θεωρείται αποδεκτή η
διαμορφωθείσα κατάσταση.
Β) Το ανωτέρω διαπιστωθέν ελάττωμα από τους εργαστηριακούς ελέγχους του Ε.Σ.Π.ΕΛ,
συνιστά μη ουσιώδη ελάττωμα του οποίου η αποκατάσταση απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,
κατά τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 159 του Ν. 4412/2016,.
Γ) Επιβάλλεται η μείωση της αμοιβής του αναδόχου, καθόσον το διαπιστωθέν ελάττωμα
ενδέχεται να έχει επίπτωση στη διάρκεια ζωής και στην συντήρηση του έργου και συνιστά
παράβαση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Απευθύνουμε την παρούσα ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΤΑΓΗ κατά τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.
4412/2016 και καθορίζουμε το ποσό μείωσης της αμοιβής ως ακολούθως:

1. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ
MARSHALL
Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ΤΑ1692-5030018.01-00.0-01.Α-08-21 Τεχνική Αναφορά του ΕΣΠΕΛ, ο
συνολικός αριθμός των εργαστηριακών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν για τον έλεγχο κενά
ασφαλτομίγματος κατά Marshall, είναι 6 όπου στο σύνολό τους το αποτέλεσμα ήταν εκτός
προδιαγραφών (ποσοστό εκτός προδιαγραφών 100%).
Ο υπολογισμός της περικοπής λόγω αποκλίσεων των κενών ασφαλτομίγματος θα γίνει στο 100 %
του συνόλου των τετραγωνικών των αρ. τιμολογίου μελέτης 303 «Ασφαλτική στρώση βάσης,
συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ.» και 303 «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου
πάχους 0,05 μ. με χρήση κοινής ασφάλτου».
Ήτοι :
Α.Τ. 303 : 524,64 Μ2 Χ 100% = 524,64 Μ2
Α.Τ. 304 : 524,64 Μ2 Χ 100% = 524,64 Μ2
Η τιμή μονάδας του Α.Τ. 303 «Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ.» είναι
19,10 €/μ2.
Η τιμή μονάδας του Α.Τ. 304 «Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,05 μ.
με χρήση κοινής ασφάλτου» είναι 19,60 €/μ2.
Η συμμετοχή της δαπάνης των οδοστρωτήρων (521,522) στην συνολική δαπάνη της εργασίας
βάσει των τιμολογίων της οδοποιίας (ΑΤΕΟ ΝΕΟ 4521Β, Γ ́ Τρίμηνο 2012) είναι 1,8%.
Επομένως η συνολική Περικοπή 1 θα είναι :

Α.Τ. 303 : 524,64 Μ2 Χ 19,10 €/μ2 Χ 1,8% Χ (1-0,55) (έκπτωση ) Χ 1,18 (ΓΕ&ΟΕ) = 95,78 €
Α.Τ. 304 : 524,64 Μ2 Χ 19,60 €/μ2 Χ1,8% Χ (1-0,55) (έκπτωση ) Χ 1,18 (ΓΕ&ΟΕ) = 98,28 €
Συνολική Περικοπή 1 : 95,78 € + 98,28 €= 194,06 €

2. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ
ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το ποσοστό της περικοπής λόγω οικονομικής αποτίμησης της επίπτωσης του ανωτέρω
ελαττώματος, στην διάρκεια ζωής και στην συντήρηση του έργου, ορίζεται σε ποσοστό 50% της
συνολικής περικοπής λόγω μειωμένων ενσωματωμένων υλικών ή εργασίας, ήτοι :
Συνολική Περικοπή 2 : Περικοπή 1 Χ 50% = 194,06 € Χ 50 % = 97,03 €

3. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ

Η επιβολή προστίμου λόγω μη τήρησης συμφωνημένης προδιαγεγραμμένης ιδιότητας, για όλα τα
παραπάνω καθώς και για κάθε μία παράλειψη ή απόκλιση ή παράβαση σε σχέση με τις συμβατικές
υποχρεώσεις του Αναδόχου και τα προδιαγραφόμενα, που διαπιστώθηκε από τον ΕΣΠΕΛ κατά τον
δειγματοληπτικό έλεγχο του φακέλου του έργου, των αρχείων ποιότητας και των παραδοτέων του
Αναδόχου, (συμπεριλαμβανομένων και των εργαστηριακών αποτελεσμάτων του αναδόχου) και
ειδικότερα :
• Απουσία αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων βαθμού συμπύκνωσης ασφαλτικών ταπήτων
• Μη αναθεωρημένα ΠΠΕ, ΣΑΥ και ΦΑΥ, παρά τις σημαντικές τροποποιήσεις συμβατικών
στοιχείων,
συνιστάται η ενεργοποίηση του Ν. 4412/16 για επιβολή προστίμου δεδομένου ότι το κόστος
υλοποίησης τους ήταν ανηγμένο στις τιμές της προσφοράς του, σύμφωνα με την παρ. 17.Α της
Τεχνικής Αναφοράς του ΕΣΠΕΛ.
Ορίζεται στο ποσό των 880,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 178, παρ. 2 του Ν. 4412/2016.
Συνολική Περικοπή 3: 880,00 €

Σύμφωνα με τα παραπάνω επιβάλλεται η Συνολική Μείωση της Αμοιβής ως εξής :

α/α Είδος Ποσό
1. ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΤΟΣ ΚΑΤΑ MARSHALL 194,06 €
2.
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΕΠΙΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
97,03 €
3. ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΛΟΓΩ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 880,00 €
Σύνολο (1) + (2) + (3) χωρίς ΦΠΑ = 1.171,09 €
ΦΠΑ 24 % = 281,06 €
Σύνολο περικοπής με ΦΠΑ= 1.452,15 €

Το παραπάνω ποσό θα αφαιρεθεί από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό.

Σχετικά άρθρα

- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Δείτε ακόμα